Ved å klikke på "Aksepter" samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler på enheten din.  Se vår personvernerklæring for mer informasjon.

Standard tjenestevilkår for Evolo Technologies Toppsystem

1. Generelt

1.1 Disse standard tjenestevilkårene («Tjenestevilkårene») gjelder for bruk av tjenesteplattformen Evolo, et komplett skybasert toppsystem for overvåking, energieffektivisering og styring av bygg, som nærmere beskrevet på https://www.evolo.no/ («Tjenesten»). Ved å ta Tjenesten i bruk anses Tjenestevilkårene akseptert.

1.2 Tjenesten leveres av Evolo Technologies AS ("Evolo"). Som "Kunde" anses den juridiske enhet som benytter Tjenesten, enten (i) for sine interne forretningsformål ("Sluttkunde") eller (ii) for å levere toppsystemet til sluttkunde ("Partner").


2. Bruksrett

2.1 Partnere gis bruksrett til Tjenesten gjennom egen partneravtale med Evolo.

2.2 Sluttkunder gis bruksrett til Tjenesten (i) gjennom egen avtale med en Partner (viderelisensiering av bruksrett fra Partner) eller Evolo direkte.

2.3 Kunden kan ikke overdra sin bruksrett, gi andre tilgang til Tjenesten eller benytte Tjenesten til fordel for andre, med mindre dette er uttrykkelig avtalt med Evolo.


3. Tjenesten

3.1 Tjenesten gjøres tilgjengelige for Kunden gjennom en webleser med pålogging ved hjelp av brukernavn og passord. Enkelte PC’er og håndholdte enheter, samt enkelte weblesere, kan inneholde begrensninger som medfører at Tjenesten ikke fungerer optimalt.

3.2 Tjenesten er en standard programvare som leveres "som den er". Evolo vil benytte kommersielt rimelige tiltak for å sikre best mulig oppetid og funksjonalitet for Tjenesten, men gir ingen garanti for at Tjenesten til enhver tid er fri for feil eller driftsavbrudd.

3.3 Evolo forbeholder seg retten til å gjøre endringer og oppdateringer i Tjenesten, herunder foreta forbedringer, legge til, endre eller fjerne funksjonalitet, etter eget skjønn og uten forpliktelser eller ansvar overfor Kunden. Evolo skal varsle Kunden dersom slik endring eller oppdatering medfører endrede krav til Kundens brukerutstyr. Arbeid med endring eller oppdatering av Tjenesten kan medføre redusert funksjonalitet og/eller begrenset tilgang til Tjenesten, og Evolo skal tilstrebe å foreta slikt arbeid på tidspunkter som er til minst mulig belastning for Kunden. Dersom Evolo velger å avvikle Tjenesten eller vesentlige funksjoner i Tjenesten, skal Kunden gis 12 måneders varsel.


4. Kundens ansvar for sikkerhet og bruk

4.1 All bruk av Tjenesten skjer på Kundens eget ansvar. Kunden er ansvarlig for innholdet og lovligheten av egne data.  

4.2 Kunden skal ikke (i) foreta omvendt utvikling eller dekompilering av Tjenesten, (ii) kopiere eller endre Tjenesten, (iii) forstyrre eller avbryte integriteten eller funksjonaliteten i Tjenesten, herunder ved å laste opp eller distribuere filer som inneholder virus eller som på annen måte kan skade Tjenesten, (iv) benytte Tjenesten til ulovlige eller skadelige formål eller lagre eller overføre materiale som krenker tredjeparts rettigheter, (v) forsøke å få uautorisert tilgang til Tjenesten eller tilhørende systemer og nettverk, eller (vi) selge, videreselge, leie eller lease ut Tjenesten.

4.3 Kundens brukertilganger er personlig og kan ikke overlates til andre. Opplysninger om brukernavn og passord skal oppbevares på betryggende måte. Kunden er ansvarlig for enhver bruk, og det er Kundens ansvar å sikre seg mot uautorisert tilgang til Tjenesten.

4.4 Kunden er ansvarlig for å ha kompatibelt brukerutstyr og tilstrekkelig internettkapasitet og -hastighet for at Tjenesten skal fungere optimalt.


5. Support

5.1 Dersom Kunden har bruksrett til Tjenesten via en Partner, skal Kunden kontakte Partneren for support og bistand. Evolo kan bistå Kunden med support som begrenser seg til generell bruk av toppsystemet, support og bistand av automasjon/teknisk utstyr blir henvist til vår Partner

6. Oppbevaring av data

6.1 Evolo vil oppbevare Kundens data, herunder brukerinformasjon og statistikk som er lastet opp til og produsert i Tjenesten, på betryggende måte. Evolo vil kun dele Kundens data med tredjeparter i den utstrekning det er nødvendig for å levere Tjenesten som forutsatt, eller plikt til utlevering følger av lov, dom eller annet pålegg.

6.2 Evolo fører en kundebase med opplysninger om Kunden, herunder generelle opplysninger og statistikk knyttet til Kundens bruk av Tjenesten. Formålet med kundebasen er å videreutvikle og optimalisere Tjenesten i forhold til kundenes behov. Kundebasen vil ikke tilgjengeliggjøres for andre enn Evolo og dennes underleverandører.


7. Personvern

7.1 Evolo behandler personopplysninger knyttet til Kundens brukertilganger i tråd med gjeldende personvernlovgivning og Evolos personvernerklæring, tilgjengelig på https://www.evolo.no/personvern. Evolo er behandlingsansvarlig for slike personopplysninger.

7.2 Evolos leveranse av Tjenesten kan også innebære behandling av personopplysninger på Kundens vegne, slik at Evolo opptrer som databehandler for Kunden. Følgende tilleggsvilkår skal gjelde for Evolos behandling av personopplysninger på Kundens vegne:

  • Evolo skal kun behandle Kundens personopplysninger i den grad det er nødvendig for å sikre kontraktsmessig leveranse av Tjenesten, og i tråd med Kundens dokumenterte instrukser og gjeldende personvernlovgivning. Evolo kan i denne forbindelse behandle personopplysninger knyttet til Kundens ansatte, leverandører, kunder og andre som inngår i de dataene Kunden laster opp og genererer i Tjenesten.
  • Evolo skal gjennomføre og på forespørsel dokumentere slike tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendig for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Evolo skal også bistå Kunden med å gjennomføre slike tiltak.
  • Dersom Evolo får kjennskap til et brudd på personvernsikkerheten skal Evolo uten ugrunnet opphold varsle Kunden om dette i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Kunden er ansvarlig for å sende eventuell melding til Datatilsynet og/eller den registrerte. Evolo skal bistå Kunden med å oppfylle de krav som stilles til Kundens håndtering av brudd på personvernsikkerheten.
  • Evolo skal uten ugrunnet opphold varsle Kunden om eventuelle henvendelser fra de registrerte, og skal bistå Kunden med å besvare disse.
  • Evolo har rett til å benytte de underleverandører som fremgår i Tjenesten. Evolo vil varsle Kunden før nye underleverandører tas i bruk. I den grad bruken av underleverandører innebærer overføring av personopplysninger utenfor EØS, skal dette fremgå i Tjenesten og i eventuelle varsler om bruk av ny underleverandør. Evolo skal inngå egne skriftlige databehandleravtaler med sine underleverandører, i tråd med gjeldende personvernlovgivning.
  • Evolo skal påse at personer som er autorisert til å behandle Kundens personopplysninger, er forpliktet til å behandle opplysningene konfidensielt, jf. Punkt 8.

8. Konfidensialitet

8.1 Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Kundens bruk av Tjenesten skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i taushetsbelagt informasjon.

8.2 Taushetsplikten gjelder ikke informasjon som er alminnelig kjent eller er tilgjengelig andre steder uten at dette skyldes urettmessig opptreden av den annen part eller tredjemann. Taushetsplikten gjelder ikke når opplysningsplikt følger av lov eller beslutning av domstol.

8.3 Brudd på taushetsplikten anses som vesentlig mislighold av Tjenestevilkårene. Taushetsplikten gjelder også etter at Kundens bruk av Tjenestene er opphørt.


9. Kommunikasjon og varsler

9.1 Generell informasjon om Tjenesten, herunder informasjon om nye funksjoner, prisendringer eller planlagt vedlikehold, vil gis i Tjenesten, på Evolos nettside eller på e-post. Varsler som gjelder Kunden spesielt og informasjon av særlig betydning, f.eks. informasjon relatert til sikkerhet og personvern, vil bli sendt på e-post.


10. Immaterielle rettigheter

10.1 Evolo eier alle immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten, herunder kildekode, databaser, design og kompilering av data.

10.2 Kunden eier rettighetene til egne data.


11. Bruksrestriksjoner

11.1 Dersom Kunden krenker Evolos immaterielle rettigheter eller på annen måte illojalt utnytter sine tilganger på en måte som kan skade Evolo eller vesentlig bryter med Tjenestevilkårene, kan Evolo med umiddelbar virkning stenge tilgangen for den aktuelle brukeren og/eller Kunden.

11.2 Dersom betalingsmislighold ikke rettes etter mottatt purring og varsel om stenging, kan Evolo stenge Kundens tilgang til Tjenesten. Tilgang til Tjenesten gjenåpnes første virkedag etter at Evolo har mottatt korrekt betaling.

11.3 Dersom Kundens tilgang til Tjenesten i henhold til dette punkt 11 stenges i mer enn 3 måneder, så vil Kundens bruksrett til Tjenesten automatisk opphøre, jf. punkt 13.


12. Evolos ansvar

12.1 Kunden må varsle om feil, mangler og tap straks og senest innen 14 dager etter at han ble klar over forholdene. Dersom det ikke reklameres innen fristen, mister Kunden sin rett til å gjøre eventuelle misligholdsbeføyelser gjeldende.

12.2 Evolo vil tilstrebe å rette feil i Tjenesten så raskt som mulig. Dersom feilen medfører at Kundens evne til å bruke Tjenesten er vesentlig redusert, og Evolo ikke innen rimelig tid utbedrer feilen, kan Kunden si opp bruksretten til Tjenesten og kreve forholdsmessig refusjon av betalt vederlag (prisavslag). Kunden har ikke rett til reise andre krav mot Evolo som følge av feil ved Tjenesten.

12.3 Evolo er under ingen omstendighet ansvarlig for Kundens indirekte tap eller konsekvenstap, herunder tap av data eller kunder, forretningsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste eller krav om betaling av skatter eller avgifter. Evolos erstatningsansvar er under alle omstendigheter oppad begrenset til et beløp tilsvarende ett års vederlag for Kundens bruksrett til Tjenesten.

12.4 Ovenstående ansvarsbegrensninger gjelder ikke dersom skade er voldt ved forsett eller grov uaktsomhet fra Evolos side.


13. Opphør

13.1 Tjenestevilkårene gjelder så lenge Kunden benytter Tjenesten.

13.2 Ved opphør av Kundens bruksrett vil Evolo for en periode på 12 måneder stille Kundens data tilgjengelig for overføring til annet lagringssted.  

I de tilfeller hvor det er tilgjengeliggjort verktøy for Kunden til selv å slette personopplysninger, blir opplysningene oppbevart av Evolo inntil Kunden selv har hentet og/eller slettet disse.

Anonymisering av data vil være å betrakte som sletting på lik linje med ordinær sletting.

14. Endringer

14.1 Evolo kan endre Tjenestevilkårene når det anses nødvendig. Kunden vil få varsel om endringen ved neste pålogging, og kan ikke fortsette sin bruk av Tjenesten før endringen er akseptert.


15. Lovvalg

15.1 Tjenestevilkårene skal reguleres av norsk rett.

Til hovedside
Evolo Technologies AS, Alle rettigheter reservert. Organisasjonsnummer: 919 911 549
Utviklet av Mediaveien